Yhteystiedot

Pudasjärven Metsästys- Pystykorva- ja Ajokoirakerho ry.

Puheenjohtaja
Teemu Moilanen
teemu.moilanen(at)kontio.fi
puh: 0400374296

Sihteeri/rahastonhoitaja
Mika Sarajärvi
mika.sarajarvi(at)pohde.fi
puh: 0405292832


Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:96823 kpl

Yhdistyksen säännöt

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pudasjärven Metsästyspystykorva- ja Ajokoirakerho ry. Sen kotipaikka on Pudasjärvi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on puhdasrotuisen metsästyskoiraharrastuksen edistäminen Pudasjärvellä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin. Järjestää koiranäyttelyitä, kokeita, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, antaa opastusta ja neuvoja jäsenilleen.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianmukaisen luvan; ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä omistaa toimintansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytälaissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 6 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai sihteeri kumpikin yksin tai varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavinen asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai Iijokiseutu-nimisessä paikallislehdessä.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus

    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan-

        tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden

        myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

    7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-        

        ja jäsenmaksun suuruus

    8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

    9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

   10. käsitellään muut kokouskutsusssa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.